Only 5 letter words or anagrams, any other searches will return an errror.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tajiki Definition

Noun: Tajiki

  1. The Iranian language of the Tajik that is closely related to Farsi; spoken in Iran and Tajikistan
    - Tajik, Tadzhik

See also:
Taiwan
takahe

Anagrams created from the word Tajiki

tiikaj itajik kitaji ikitaj jikita ajikit